Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken van COTRAIN BVA die van toepassing zijn  op de website www.cotrain.be (hierna: het “Privacybeleid”).

Wij zijn vastberaden om de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. In dit privacybeleid zullen wij u dan ook uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), welke van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en bijgewerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf het moment van inwerkingtreding (hierna de “privacyregel”). Dit privacybeleid stelt ons in staat om open en transparant te zijn, zodat u keuzes kunt maken wat betreft het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Ons privacybeleid beschrijft:

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld
 • Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door COTRAIN BVBA, een Belgisch bedrijf met statutaire zetel op Prins Boudewijnlaan 30 b8, B-2550 Kontich (België) en bekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0459.139.107.

Dit privacybeleid moet samen met ons Cookiebeleid (è hier link naar de NL versie van cookiebeleid zetten) worden gelezen. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. De meest recente versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website. Dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 24/05/2018.

Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen verschillende soorten persoonlijke/persoons-gegevens:

 • Persoonlijke/Persoons-gegevens die u ons verstrekt:
  Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer wanneer u deze informatie invoert in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van services.
 • Persoonlijke/Persoons-gegevens die we verkrijgen door uw bezoek aan onze website of gebruik van onze services:
  • Login-informatie: we slaan enkele gegevens op in serverlogs die bestaan ​​uit, maar niet beperkt zijn tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browser-informatie;
   • De externe website die u heeft doorverwezen;
   • De pagina’s die u op onze website heeft bezocht;
   • Tijd en datum waarop u onze pagina’s heeft bezocht;
   • Gegevens over hoe u onze services gebruikt.
  • Apparaatinformatie: apparaatspecifieke informatie zoals bijvoorbeeld serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: wij maken gebruik van de “webstorage” optie van uw browser, toepassings data caches en andere mechanismen op uw apparaat om gegevens te verzamelen en op te slaan (inclusief persoonlijke gegevens)
  • Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om uw aangepaste voorkeuren (bijvoorbeeld taal) te onthouden, … (voor meer informatie over wat cookies zijn en het gebruik ervan verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid (è link naar NL-versie cookiebeleid hier toevoegen).

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de door ons aan u aangeboden diensten te kunnen onderhouden, beschermen, promoten en verbeteren alsook om nieuwe te kunnen ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden enkel zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren: bv. geven van antwoord/feedback op vragen die u via het contactformulier hebt gesteld, geven van antwoord op ontvangen sollicitaties via onze website, …;
 • Het promoten van het gebruik van onze diensten op onze website.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen:

 • Met uw toestemming
  We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming met andere bedrijven dan COTRAIN BVBA delen.
  Opmerking: Wij willen u er attent op maken dat van zodra u op een knop voor sociale media klikt, de aanbieder van deze sociale media uw persoonlijke gegevens zal verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van deze aanbieder van toepassing.
 • Om juridische redenen
  Het delen van persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of in navolging van een ontvangen vraag van een bevoegde toezichthoudende instantie.
 • Met partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken
  Deze partijen mogen de persoonlijke/persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en enkel voor de doeleinden die nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Deze partijen zijn evenzeer gebonden aan de Privacywet.

Uw rechten

 • U heeft steeds het recht om volgende zaken bij ons op te vragen (kosteloos):
  • Alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
  • Meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens;
  • Meer informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om kosteloos een exemplaar te ontvangen in begrijpelijke vorm van alle relevante persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • U heeft het recht om alle onjuiste, irrelevante en/of onvolledige persoonlijke gegevens en alle persoonlijke gegevens die inbreuk maken op uw fundamentele rechten, op uw verzoek kosteloos te laten verwijderen of verbeteren.
 • U heeft het recht om ons op te dragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op voorwaarde dat u een dwingende en legitieme reden geeft en dit kosteloos.
 • Wij zullen onder geen enkele omstandigheid persoonlijke gegevens verwerken die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of persoonlijke gegevens over gezondheid of seksleven onthullen.

Contact informatie

In het geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u een verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens wilt indienen, of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens dient u ons dit verzoek via een e-mail over te maken aan info@cotrain.be.

Na ontvangst van uw e-mail, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk de relevante informatie bezorgen of een antwoord geven, maar in elk geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek in geval van een verzoek om toegang en 30 dagen na indiening in geval van een bezwaar tegen de verwerking of een verzoek tot wijziging of verwijdering.